X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

نفس سبز

اگرخارم اگر خاشاک نکن کاری بسوزانم تن خشک وجودم را.کشم شعله زنم آتش همان دستی که خشکانیدتمام سبزی من را...

آن ها از فکر تو می ترسند!

یکشنبه 7 آذر‌ماه سال 1389 10:51 ق.ظ نویسنده: نفس نظرات: 8 نظر چاپ

     آن ها از فکر تو می ترسند... 

  

ای دوست !

ای هم راه!

ای ایرانی!

ای عاشق،عاشق آزادی و انسانیت !

هرچه بنویسم پنداری دلم خوش است.یقی ندانم که نبشتنش بهتراست از نانبشتنش.

ای دوست نه هرچه درست و صواب بود،روا بود که بگویند...و نباید که در بحری افکنم خود را که ساحلش بدیدنبود،و چیزها نویسم بی *خود*که چون *واخود *آیم برآن پشیمان باشم ورنجور.

ای دوست میترسم ـجای ترس است ـ از مکر سرنوست...

حقا ،و به حرمت دوستی،که نمیدانم که این که می نویسم راه *سعادت*است که میروم یا راه *شقاوت*؟

و حقا که نمیدانم که این که نبشتم *طاعت*است یا *معصیت*؟

کاشکی،یکبارگی،نادانی شدمی تا،از خود ،خلاصی یافتمی!

چون در حرکت و سکون چیزی نویسم،رنجور شوم از آن بغایت!

و چون در معاملت راه خدا چیزی نویسم،هم رنجور شوم؛

چون احوال عاشقان نویسم نشاید؛

چون احوال عاقلان نویسم ،هم،نشاید؛

و هر چه نویسم هم نشاید،

و اگر هیچ ننویسم هم نشاید؛

و اگر گویم نشاید؛

اگر خاموش گردم هم نشاید؛

و اگر این واگویم نشایدواگر نگویم هم نشاید...

                                                                ...و اگر خاموش شوم هم نشاید! 

start mp3 download from belly

world music mp3