نفس سبز

اگرخارم اگر خاشاک نکن کاری بسوزانم تن خشک وجودم را.کشم شعله زنم آتش همان دستی که خشکانیدتمام سبزی من را...

آن ها از فکر تو می ترسند!

یکشنبه 7 آذر‌ماه سال 1389 10:51 ق.ظ نویسنده: نفس نظرات: 8 نظر چاپ

     آن ها از فکر تو می ترسند... 

  

ای دوست !

ای هم راه!

ای ایرانی!

ای عاشق،عاشق آزادی و انسانیت !

هرچه بنویسم پنداری دلم خوش است.یقی ندانم که نبشتنش بهتراست از نانبشتنش.

ای دوست نه هرچه درست و صواب بود،روا بود که بگویند...و نباید که در بحری افکنم خود را که ساحلش بدیدنبود،و چیزها نویسم بی *خود*که چون *واخود *آیم برآن پشیمان باشم ورنجور.

ای دوست میترسم ـجای ترس است ـ از مکر سرنوست...

حقا ،و به حرمت دوستی،که نمیدانم که این که می نویسم راه *سعادت*است که میروم یا راه *شقاوت*؟

و حقا که نمیدانم که این که نبشتم *طاعت*است یا *معصیت*؟

کاشکی،یکبارگی،نادانی شدمی تا،از خود ،خلاصی یافتمی!

چون در حرکت و سکون چیزی نویسم،رنجور شوم از آن بغایت!

و چون در معاملت راه خدا چیزی نویسم،هم رنجور شوم؛

چون احوال عاشقان نویسم نشاید؛

چون احوال عاقلان نویسم ،هم،نشاید؛

و هر چه نویسم هم نشاید،

و اگر هیچ ننویسم هم نشاید؛

و اگر گویم نشاید؛

اگر خاموش گردم هم نشاید؛

و اگر این واگویم نشایدواگر نگویم هم نشاید...

                                                                ...و اگر خاموش شوم هم نشاید! 

start mp3 download from belly

world music mp3