نفس سبز

اگرخارم اگر خاشاک نکن کاری بسوزانم تن خشک وجودم را.کشم شعله زنم آتش همان دستی که خشکانیدتمام سبزی من را...

درد دل!

سه‌شنبه 7 دی‌ماه سال 1389 10:41 ق.ظ نویسنده: نفس نظرات: 10 نظر چاپ

...  

... 

چو ناکس به ده کدخدایی کند
                        کشاورز باید گدایی کند
                               به یزدان که گر ما خرد داشتیم
                                                 کجا این سر انجام بدداشتیم...

خوابیم یا خودمونو زدیم به خواب! 

مگه میشه با چشمان باز هم خوابید؟ 

حتما میشه دیگه! 

کرکره ای بین فکرو چشم! 

می بینیم اما نمی فهمییم می بینیم اما ساکتیم می بینیم اما می ترسیم می بینیم اما خوابیم..  

می بینیم اما ترجیح می دیم نبینیم خوب این بهتره.. 

دیدن مسئولیت داره فهمیدن بی هزینه نیست درد داره کسی هم که درد داره فریاد می زنه سکوت نیمکنه و...  

این همه هزینه !!!! پس سکوت بهتره.سکوت سکوت  سکوت 

باز هم سکوت لعنتی..

start mp3 download from belly

world music mp3